Bos Advocatuur

Sneek

 

Algemeen Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOS ADVOCATUUR

 

Bos Advocatuur is een eenmanszaak (hierna te noemen: "Bos Advocatuur") naar Nederlands recht.
 

De Algemene Voorwaarden van Bos Advocatuur zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door medewerkers van Bos Advocatuur en op alle rechtsverhoudingen van Bos Advocatuur met derden.
 

De tussen de cliënt en Bos Advocatuur te sluiten overeenkomst, is een overeenkomst van opdracht, die geacht wordt uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Bos Advocatuur.

Voormelde overeenkomst van opdracht komt pas tot stand door middel van de schriftelijke aanvaarding door Bos Advocatuur.
 

De cliënt gaat ermee akkoord dat Bos Advocatuur de overeenkomst desgewenst en onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat, juridisch medewerker, of, zo nodig, door derden.
In dit verband sluit Bos Advocatuur de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uit.
 

Als de overeenkomst is gesloten tussen Bos Advocatuur en twee of meer cliënten, dan zijn deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de (betalings)verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
 

Na beëindiging van de overeenkomst worden, op voorwaarde dat het door de cliënt verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van de cliënt afkomstige bescheiden aan de cliënt ter beschikking gesteld.
Op een verplichting van de advocaat tot bewaring van zijn dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de overeenkomst c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie 5 jaar is verstreken.
 

De uit een opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van Bos Advocatuur bestaat uit een inspanningverplichting naar beste vermogen, uitgaande van de door de cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk en bepaaldelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat.

Wanneer de cliënt beperkingen wenst (aan te brengen) in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan de cliënt om schriftelijk die beperkingen ter kennis van Bos Advocatuur te brengen en zodat Bos Advocatuur zich daaromtrent kan beraden alvorens de overeenkomst van opdracht te aanvaarden.
 

Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde, is de cliënt verplicht om indien zulks is geïndiceerd – en ter beoordeling van Bos Advocatuur – zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig identificatiebewijs.
Bos Advocatuur is verplicht ongebruikelijke transacties onder omstandigheden te melden bij de autoriteiten. Door het sluiten van de overeenkomst met Bos Advocatuur danwel door haar opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 

Door het sluiten van de overeenkomst met Bos Advocatuur danwel door haar opdracht te geven, stemt de cliënt er mee in dat Bos Advocatuur per e-mail of anderszins digitaal, met de cliënt, derden, tegenpartijen en/of gerechtelijke instanties correspondeert, tenzij anders overeengekomen.
 

Iedere aansprakelijkheid van Bos Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bos Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de eenmanszaak aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door Bos Advocatuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Bos Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
 

In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, ongeacht de reden daarvan, niet tot uitkering over mocht gaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som van de declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaande aan het moment waarop de aansprakelijkheid van Bos Advocatuur is komen vast te staan en tot een maximum van EURO 2.500,00.
 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bos Advocatuur, vrijwaart de cliënt Bos Advocatuur voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die Bos Advocatuur lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts)vordering en/of aanspraak, die een derde op enig moment op Bos Advocatuur mocht hebben of jegens het kantoor mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Bos Advocatuur, voor de cliënt, en/of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Bos Advocatuur.
 

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 

Bos Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van te voren overleggen met de opdrachtgever. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.
Door Bos Advocatuur ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
 

Bos Advocatuur is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor door Bos Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden.
Bos Advocatuur is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 

Een vordering tot schadevergoeding op Bos Advocatuur vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.
 

De cliënt is aan Bos Advocatuur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief wordt jaarlijks door de eenmanszaak vastgesteld.
Daarnaast is de cliënt aan Bos Advocatuur verschuldigd 7 % van het honorarium aan vaste kantoorkosten (waaronder te verstaan de kosten van telefoon, fax, fotokopieën en porti) alsmede de verschotten die door Bos Advocatuur ten behoeve van de cliënt worden betaald.
Over alle verschuldigde bedragen dient de cliënt de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.
 

In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een voorschotdeclaratie of maandelijks tussentijdse declaraties in rekening gebracht. De voorschotdeclaraties worden met de einddeclaratie verrekend.
 

De declaraties dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Bos Advocatuur het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten (zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 200,00), in rekening te brengen, vanaf de 5e dag na de factuurdatum.
Bovendien is Bos Advocatuur gerechtigd om, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt de werkzaamheden op te schorten of te staken.
 

Op de rechtsverhouding tussen Bos Advocatuur en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de cliënt en Bos Advocatuur zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl).
 

Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op de opdracht niet van toepassing.

 

Bos Advocatuur Sneek